Polyethylen
 
polyethen

HD-PE - Vysoce hustotní polyetylen

HD-PE má díky své nepolární struktuře neobyčejně vysokou odolnost vůči chemikáliím a jiným médiím. Je odolný vůči kyselinám, louhům, roztokům solí, alkoholům i benzínu. V zásadě platí, že u částeně krystalických termoplastů přibývá odolnost vůči chemikáliím se zvyšující se teplotou. Není odolný proti silným oxidaním činidlům, jako nap. kyselina dusičná, ozon, výpary kyseliny sírové, peroxid vodíku nebo halogeny.
 
V malém množství difundují aromatické a halogenové uhlovodíky, určité typy olejů, tuky a vosky. Do 30 °C je difuze jen velmi malá. PE se vzněcuje působením plamene a při hoření nevznikají žádné škodlivé látky neslučitelné s prostředím. Norma SN 73 0862 řadí PE do třídy C3 – lehce hořlavý.


Typické vlastnosti polyethylenu PolyETHEN (HDPE)

  • nízká hustota
  • vysoká tuhost
  • vysoká hodnota protažení
  • použití v teplotách -50 -+90 °C (max při nulovém tlaku)
  • dobré elektroizolaní vlastnosti
  • velice dobrá chemická odolnost
  • nízká absorbce vody a vodní páry
  • nízká cena
  • snadná zpracovatelnost

Tabulka výpočtů

tabulka-polyethen
(1) Výpočet vychází z Margoliovy rovnice M = 5,37 x 104 x [h]1,49, kde [h] je Staudingerův index odvozený z měření viskozity s použitím dekahydronaftalenu jako rozpouštědla (koncentrace 0,0005 g/cm3 pro PE-HMW a 0,0003 g/cm3 pro PE-UHMW).
(2) Provedeno na deskách o tloušce 1 mm.
(3) Pouze pro krátkodobou expozici (několik hodin) v situacích, kdy materiál je zatížen jen málo nebo vůbec.
(4) Po uplynutí této doby dochází ke snížení tahové pevnosti asi na 50% původní hodnoty. Uvedené teploty vycházejí z teplotně oxidační degradace, která působí změnu vlastností. Stejně jako u všech ostatních termoplastů závisí maximální přípustná provozní teplota v mnoha případech zejména na době trvání a rozsahu hodnot mechanických tlaků, jímž je materiál vystaven.
(5) Při poklesu teploty dojde ke snížení rázové pevnosti. Minimální přípustná provozní teplota je určena prakticky rozsahem, v němž je materiál vystaven rázům. Uvedené hodnoty vycházejí z nepříznivých rázových podmínek a v důsledku toho nemusí být pokládány za absolutní použitelné limity.
(6) Tyto hodnoty jsou většinou odvozeny z údajů, uváděných dodavateli surovin. Nemají vyjadřovat rizika, která hrozí ve skutečných podmínkách požárního ohrožení.
(8) Zkušební vzorek: Typ 1 B
(9) Zkušební rychlost : 50 mm/min.
(10) Zkušební rychlost : 1 mm/min.
(11) Zkušební vzorky : válce – 12 x 30 mm.
(12) Použité kyvadlo : 15 J.
(13) Použité kyvadlo : 5 J.
(14) Použité kyvadlo : 25 J.
(15) Zkušební podmínky: tlak 3 MPa, rychlost 0,33,m/s, drsnost kovového kotouče Ra = 0,25 – 0,40 mm, celková proběhlá vzdálenost 28 km, bez maziva v normálním prostředí (vzduch, 23°C / 50% rel. vlhkost)
(16) Elektrody: Ø 25/Ø 75, v transformátorovém oleji podle IEC 60296, zkušební vzorky o tloušce 1 mm přírodní. Je důležité si uvědomit, že dielektrická pevnost černých vytlačovaných materiál může dosahovat pouze 50% hodnoty naměřené u přírodních materiálů.
491 841 300
volejte pondělí - pátek: 7:30 - 15:00 hodin
Online poptávka
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Adresa:  Hradecká 315
  Jaroměř
  544 01
Telefon: +420 491 841 300
Fax: +420 491 841 301
E-mail: prodej@polyplasty.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.